1 TARIMSAL KALKINMADA OLAĞANÜSTÜ/OLAĞANDIŞI BİR YOL OLARAK REKİZİSYON (İSTİMVAL) UYGULAMASI
THE REQUISITION APPLICATION AS AN EXTRAORDINARY/UNUSAL WAY IN AGRICULTURAL DEVELOPMENT
Abdullah Burhan BAHÇE , Öner GÜMÜŞ
pnd
2 EKONOMİ EĞİTİMİNİN SOSYAL VE POLİTİK DEĞERLER ÜZERİNE ETKİSİ
THE EFFECTS OF EDUCATION OF ECONOMICS ON SOCIAL AND POLITICAL VALUES
Ali ŞEN
pnd
3 MALİYE TEORİSİNDE VE POLİTİKASINDA GÜNCEL ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR
CURRENT CRITICAL APPROACHES IN FISCAL THEORY AND POLICY
Ceyhun GÜRKAN
pnd
4 ÇEVREYE DUYARLI BÜTÇELEME
ENVIRONMENTALLY CONSCIOUS BUDGETING
Erkan KILIÇER
pnd
5 KAMU KURUMLARININ BÜTÇELEME SÜREÇLERİNDE BİREYLERİN BÜTÇE ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
RESEARCH ON THE PERCEPTION OF BUDGET OF INDIVIDUALS IN BUDGETING PROCESS OF PUBLIC INSTITUTIONS
Fatma ALKAN , Fazlı YILDIZ
pnd
6 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİNDE KONİKLİK ETKİSİ: İKİLİ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ
TAPERING EFFECT ON PUBLIC HEALTH SERVICES: BINARY LOGISTIC REGRESSION ANALYSIS
Neslihan ERDOĞAN , Güner TUNCER
pnd
7 DİJİTAL EKONOMİNİN VERGİLENDİRİLMESİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR: BEPS 1 NO’LU EYLEM PLANI KAPSAMINDA BİR DEĞERLENDİRME
TAXATION PROBLEMS IN DIGITAL ECONOMY: AN ASSESMENT UNDER BEPS ACTION ONE
Pelin MASTAR ÖZCAN
pnd
8 FISCAL SPACE IN EDUCATIONAL SERVICES AND ITS SUSTAINABILITY: THE CASE OF TURKEY
Tuba GEZER, Hatice DAYAR
pnd